Anexa la adresa nr.21/09.01.2020


                               RAPORT

privind activităţile desfăşurate în parcul industrial în anul 2019


1. Denumirea şi adresa locaţiei parcului industrial:
PARC INDUSTRIAL HUNEDOARA – HUNEDOARA , DJ 687 Nr. 2

2. Stadiul actual de dezvoltare al parcului industrial:
 operaţional -DA3. Denumirea societăţii-administrator:
SC PARC INDUSTRIAL SRL

4. Clasificarea societăţii-administrator: mică

5.Activitatea principala a societatii administrator conform codificarii Rev.CAEN-
Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract(administrarea parcurilor industriale – 6832

6.Denumirea asociatilor:-Municipiul Hunedoara – 99,96%
                                      - Sindicatul Siderurgistul – 0,04%

7. Informaţii privind terenul aferent parcului industrial:

Denumire operator

Suprafaţa (ha)
Forma de utilizare: proprietate tabulară/ concesiune/ administrare folosinţă*)
Calitatea utilizatorului:
fondator /administrator/rezident*)
1.
Primaria Hunedoara ,SC Parc industrial srl
187866 mp
Proprietate tabulara

Drept de folosinta pe 49 ani
Fondator

administrator
2.
SC ASSA ABLOY SRL
38833 mp

Concesiune -36865mp
Proprietate -1968 mp
Rezident
3.
SC COLBER SRL
2033 mp
Propritate
Rezident
4.
SC VARION INVESTITII SRL
3700mp
Proprietate
Rezident
5.
SC GLIAL TEAM EXIM SRL
7781 mp
Propritate- 4000 mp
Concesiune-3781mp
rezident
6.
SC OPTICOM FIBER SRL
4000 mp
Concesiunar
rezident
7.
SC ANOROM SRL
3433 mp
proprietate
rezident
8.
SC BIVARIA GRUP SRL
3140mp
concesionar
rezident
9.
SC  VELO SPRINT SRL
1582 mp
Concesionar
rezident
10.
SC EUROVENUS SRL
22687 mp
concesionar
rezident
11.
SC ROREC SRL
2500 mp
concesionar
rezident
12.
 OPTICOM  FIBER SRL
4000mp

concesionarrezident
13.
SC CLIMACOOL SRL
3070mp
2585 MP
Concesionar-
rezident
14.
 SC TERMOTEAM SRL
2366 mp
concesionar
rezident


15.
 SCKORB TRANS SRL
3269mp
concesionar
rezident
16.Total (ha)
20,3 ha


Terenul are acces la**):DJ 687 Hundoara-Deva, E7
8. Suprafata administrata de societatea administrator este cea prevazuta in titlul de parc industrial -20,3ha

9. Suprafaţă disponibilă pentru localizarea unor operatori economici: 3,2 ha.
Grad ocupare teren-83.05%
10. Activitatea desfăşurată în calitate de administrator al parcului industrial în anul 2019:

10.1. Conform bilanţului contabil din ultimii trei ani, societatea administrator a înregistrat:
In anul 2019 profit – 208.793 lei       dividente catre UAT – 104.396 lei
în anul 2018 profit -162.584 lei        dividente catre UAT - 81.282 lei
în anul 2017 profit – 172.250 lei       dividente catre UAT – 86.125 lei

10.2. Administratorul se află în următoarea situaţie:
a) a fost declarat în faliment prin hotărâre judecătorească definitivă: nu
b) a fost divizat                                                                                             :nu
c) a fost dizolvat judiciar prin hotărâre judecătorească definitivă  -     nu


11. Ajutoare de stat/de minimis primite până în prezent şi furnizorii acestora:
- In modalitatea alocarii specifice in cadrul programului Parcuri Industriale-703.636 lei
- in baza OUG116/2000- 479.349,86 USD
Ajutor de stat/ minimis
Furnizor Primaria Hunedoara- scutire de la plata impozitelor pe teren si cladiri:
2009- 25,647 lei
2010- 27,478 lei
2011- 27,478 lei
2012- 28,524 lei
2013 -28,524 lei
2014- 26,424 lei
2015-  26,424 lei
2016 - 26,424 lei
2017 -26,424  lei
2018 – 26,424 lei
2019 – 26,424 lei

-          calculul facilităţilor prevăzute de Codul Fiscal şi Legea nr. 186/2013:
o    de care a beneficiat societatea administrator sau iniţiatorii parcului industrial;
o    de care au beneficiat firmele care îşi desfăşoară activitatea în parcul industrial, în măsura în care deţineţi informaţii.
-          calculul altor modalităţi de acordare (precizaţi actul normativ/programul de dezvoltare şi furnizorul):
o    de care a beneficiat societatea administrator a parcului industrial;
o    de care au beneficiat firmele care îşi desfăşoară activitatea în parcul industrial, în măsura în care deţineţi informaţii.

Beneficiar: ___________________________

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei):
Anul n*):
Anul n+1:
...
Anul finalizării investiţiei (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se specifică anul estimat):

Ajutor de stat/ minimis

Anul n*):
Furnizor
Baza legală
Modalitatea de acordare
Cuantum
(mii lei)


Exp:
-          scutire de la plata impozitului pe teren şi clădiri
-          împrumut nerambursabil......

Anul n+1:
Anul 2013
Furnizor
Baza legală
Modalitatea de acordare
Cuantum
(mii lei)
Anul 2017:
*) vor fi precizate informaţii specifice pe fiecare an în parte, de la obţinerea titlului de parc industrial/declarare prin hotărâre a Guvernului.

12.Contributia parcului industrial la Produsul intern brut al Romaniei, in anul 2019 este de 1.048.000 lei (calculata prin insumarea tuturor veniturilor)


13. Infrastructura de care beneficiază parcul industrial:

Reţele:

Observaţii
Energie electrică
da 
Retea interioara pt alim. Toate parcelele
Telecomunicaţii
da 
Telefonie si internet fibra optica
Gaze naturale
da 
Presiune redusa,Q= 400mc/h
Alimentare apă
da 
Presiune= 3bari,debit=20l/s
Canalizare
da 
Retea interioara cu bransament la canalizarea orasului
Drumuri
da
Drum de incinta L=1500m, l=9m, legat la DJ687 Hunedoara -Deva
Depozitare deşeuri
 nu

Altele (se vor specifica)
...

Alte lucrări:


Post transformare
da 
Statie elkectrica 6/0,4Kv- 1800Kva, statie electrica 6/0,4 Kv- -600Kva
Staţie epurare a apelor uzate
 nu 

Staţie pompare apă
 nu 

Parcare
da 

Altele (se vor specifica)
...

Servicii:


Hotel
 nu

Sală conferinţe
da

Spaţiu expoziţional
 nu

Bancare
 nu

Cabinet medical
nu

Management (pază, iluminare exterioară, curăţenie exterioară)

da

Altele (se vor specifica)
14. Lista agenţilor economici care activează în parcul industrial, la sfârşitul anului de raportare (decembrie 2019):

Nr. crt.
Denumire
Clasificare întreprindere
microîntreprin-dere / mică / mijlocie / mare
Anul localizării
Descrierea activităţilor desfăşurate
(conform cod CAEN şi CPSA)
Nr. salariaţi**)
Ţara de origine a agenţilor economici *)
1.
SC ASSA ABLOY SRL

2007
Constructii metalice
385
Suedia
2.
SC COLBER SRL

2007
Componente electronice-3270
69
Italia
3.
SC VARION INVESTITII SRL

2006
Constructii metalice- usi garaj, jaluzele
30
Romania
4.
SC GLIAL TEAM EXIM SRL

2005
Productie tamplarie pvc.mobilier , constructii-4521
170
Romania
5.
SC  OPTICOM FIBER SRL

2018
CONF .fibre optice
30
Franta
6.
SC ANOROM SRL

2010
Tratamente de suprafata aluminiu
40
Franta
7.
SC BIVARIA GRUP SRL

2014
Productie echipamente medicale
In curs de construire hala de productie
Romania


8.
SC EUROVENUS SRL

2013
Productie si comert mobila
10 In curs de construire hala de productie
Romania
9.

SC ROREC SRL

2011
Reciclare deseuri electronice
8
Romania

10.
 SC KORB TRANS SRL

2018
Productie piese si componente auto
4 In curs de construire hala de productie
Romania
11.
SC CLIMACOOL SRL

2016
Componente pentru instalatii aer conditionat
12 In curs finalizare hala de productie
Romania
12
 SC TERMOTEAM SRL

2013
Constructii metalice
5 In curs de construire hala de productie
Romania


13.
SC  IT COMUNICATION SRL

2018
SERVICII IT
 8 Birou inchiriat in pavilionul administrativ
Romania
14.
SC EXPLO ROMANIA SRL

2010
EXPLOATARE CARIERE
18 Birou inchiriat in pavilionul administrativ
Romania
15.
SC NODES INVEST SRL

2010
Imobiliare
2 Birou inchiriat in pavilionul administrativ
Franta
16.
SC ECO SID SRL

2018
IMOBILIARE
2 Birou inchiriat in pavilionul administrativ
Romania
17.
SC ALOSCO  SRL

2016
 Transport marfa

44 Birou inchiriat in pavilionul administrativ
Romania

18.
SC FINLEX SRL

2015
Comert rechizite
 3 Birou inchiriat in pavilionul administrativ
Romania

19.
SC VELO SPRINTDIVERS SRL

2019
Servicii auto
 10 in curs de construire hala
Romania

Total operatori economici localizaţi în parcul industrial: 19
15. Efectivul salariaţilor în parcul industrial la sfârşitul anului de raportare (decembrie 2019):

Societatea-administrator
(Nr. persoane)
3
Agenţii economici locatari în parcul industrial administrat
(Nr. persoane)
850


16. Armonizarea legislatiei in vederea atribuirii terenurilor in parcurile industriale care apartin domeniului privat al UAT- Legea 215 cu Codul civil


17. Declar pe propria răspundere că administratorul parcului industrial:   
a.) respectă şi monitorizează respectarea principiilor generale înscrise la art. 2 din Legea nr. 186/2013;
b.) efectuează selecţia rezidenţilor parcului dintre operatorii economici care au înregistrat oferte, în condiţiile regulamentului adoptat în acest sens;
c.) încheie contracte de administrare şi prestări de servicii conexe cu rezidenţii parcului, selectaţi potrivit regulamentului adoptat în acest sens;
d.) asigură rezidenţilor parcului dreptul de folosinţă asupra unităţilor care formează obiectul contractelor de administrare şi prestări de servicii conexe încheiate cu aceştia;
e.) asigură rezidenţilor parcului, inclusiv celor menţionaţi la art. 10 alin. (4) din Legea nr. 186/2013, dreptul de folosinţă asupra infrastructurii comune;
f.) efectuează lucrările şi serviciile de mentenanţă, reparaţii şi/sau modernizări, convenite, după caz, asupra infrastructurii parcului, astfel încât să asigure rezidenţilor parcului folosinţă normală asupra unităţilor, infrastructurii exclusive şi infrastructurii comune;
g.) încheie contracte comerciale cu furnizorii primari de utilităţi, dintre care enumerăm, cu titlu exemplificativ, energie termică, apă, servicii de canalizare, servicii de telecomunicaţii, gaze naturale;
h.) elaborează strategia de organizare, funcţionare şi dezvoltare a parcului industrial;
i.) asigură publicarea informărilor prin intermediul web siteului propriu şi al avizierului;
j.) gestionează fondurile financiare obţinute din activitatea de administrare a parcului industrial, în conformitate cu strategia de organizare, funcţionare şi dezvoltare a parcului industrial;
k.) atrage, în conformitate cu strategia de organizare, funcţionare şi dezvoltare a parcului industrial, orice surse de finanţare de la orice instituţie de credit în scopul finanţării ori cofinanţării, după caz, a oricăror proiecte investiţionale de întreţinere şi/sau dezvoltare şi/sau retehnologizare a infrastructurii parcului industrial (pentru acest punct, vor fi comunicate, sub semnătura reprezentantului legal, informaţii fără caracter confidenţial, privind opţiunile societăţii administrator);
l.) atrage, în conformitate cu strategia de organizare, funcţionare şi dezvoltare a parcului industrial, orice surse de finanţare de la investitori privaţi prin emisiune de obligaţiuni, în condiţiile reglementate de legislaţia în vigoare privind societăţile comerciale (pentru acest punct, vor fi comunicate, sub semnătura reprezentantului legal, informaţii fără caracter confidenţial, privind opţiunile societăţii administrator);
m.) colaborează şi cooperează cu autorităţile publice centrale şi/sau locale, interne şi/sau comunitare, în vederea asigurării respectării legii în cadrul parcului industrial, precum şi în scopul implementării strategiei de dezvoltare a parcului industrial;
n.) colaborează şi cooperează cu organizaţiile neguvernamentale, cu camerele de comerţ şi industrie şi, în general, cu orice persoană fizică sau juridică, în vederea implementării strategiei de dezvoltare a parcului industrial.
     De asemenea, declar pe propria răspundere că terenul parcului industrial nu este afectat de nicio sarcină tabulară, dezmembrământ al dreptului de proprietate privată, ipotecă, măsură asiguratorie sau procedură de executare silită, cu excepţia oricăror servituţi de trecere, precum şi a oricăror ipoteci constituite în favoarea instituţiilor de credit dintr-un stat membru al Uniunii Europene, în vederea garantării rambursării unor credite bancare contractate de către administratorul parcului, în vederea finanţării investiţiilor de întreţinere şi/sau dezvoltare şi/sau retehnologizare a infrastructurii parcului industrial.
 Reprezentantul legal al societăţii de administrare
Mihail Klusch

Contact
Persoană de contact
(funcţia în cadrul societăţii administrator)
Klusch Mihail- Administrator

Adresa de corespondenţă (poştală) a societăţii administrator
Hunedoara, DJ687 Nr.2- Parc industrial Hunedoara, jud.Hunedoara
Telefon
0354416553,0354416554,mob.0724332563
Fax
0354416555
e-mail *)
kluschmihai@yahoo.com,parcindustrialhd@gmail.com
Web site propriu:

Pagina de web unde este publicat raportul privind facilităţile fiscale: