CODUL ETIC SI DE INTEGRITATE 

AL PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL
SC PARC INDUSTRIAL SRL HUNEDOARA


Nr.10/09,12,2018                                                    Se aproba
KLUSCH MIHAILCODUL ETIC SI DE INTEGRITATE 
AL PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL
SC PARC INDUSTRIAL SRL HUNEDOARA
CAPITOLUL  I

Referinte principale


·         Legea nr.251/2004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei;
·         Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare;
·         Legea nr.115/1996 privind declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor,functionarilor publici si unor persoane cu functii de conducere, cu modificarile si completarile ulterioare;
·         Legea nt.78/2000 privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare;
·         Legea nr.682/2002 privind protectia martorilor;
·         Legea nr.571/2004 privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii .CAPITOLUI II

Domeniul de aplicare, obiective si principii generale

Art.1
Domeniul de aplicare
          (1) Codul etic si de integritate, reglementeaza normele de conduita profesionala si de integritate ale functionarilor, iar Codul etic si de integritate al personalului contractual din SC Parc Industrial SRL, reglementeaza normele de conduita profesionala si integritatea personalului contractual si sunt definite în continuare cod etic si de integritate.
          (2) Normele de conduita profesionala prevazute de prezentul cod etic si de integritate sunt obligatorii pentru personalul contractual, încadrat în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile ulterioare.

Art.2
Obiective
          Obiectivele prezentului cod etic si de integritate urmaresc sa asigure cresterea calitatii serviciului public, o buna administrare în realizarea interesului public, precum si eliminarea birocratiei si a faptelor de coruptie din administratia publica, prin:
           a) reglementarea normelor de conduita profesionala necesare realizarii unor raporturi sociale si profesionale corespunzatoare crearii si mentinerii la nivel înalt a prestigiului SC Parc Industrial SRL   al personalului contractual;
         b) informarea publicului cu privire la conduita profesionala la care este îndreptatit sa se astepte din partea   personalului contractual în exercitarea functiei;
        c) crearea unui climat de încredere si respect reciproc între cetateni si   personalul contractual din cadrul SC Parc Industrial SRLArt.3
Principii generale
         (1) Principiile care guverneaza conduita profesionala a functionarului public si a personalului contractual sunt cele prevãzute la art.3 din Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art.3 din Legea nr. 477/ 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din   institutiile publice.
           a) suprematia Constitutiei si a legii, principiu conform caruia functionarii publici si personalul contractual au îndatorirea de a respecta Constitutia si legile tarii;
           b) prioritatea interesului public, principiu conform caruia
personalul contractual au îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea   functiei;
           c) asigurarea egalitatii de tratament a cetatenilor în fata autoritatilor si institutiilor publice, principiu conform caruia   personalul contractual au îndatorirea de a aplica acelasi regim juridic în situatii identice sau similare;
          d) profesionalismul, principiu conform caruia   personalul contractual au obligatia de a îndeplini atributiile de serviciu cu responsabilitate, competenta, eficienta, corectitudine si constiinciozitate;
           e) impartialitatea, nediscriminarea si independenta, principiu conform caruia   personalul contractual sunt obligati sa aiba o atitudine obiectiva, neutra fata de orice interes politic, economic, religios sau de alta natura, în exercitarea functiei  ;
          f) integritatea morala, principiu conform caruia  personalul contractual le este interzis sa solicite sau sa accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru altii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea functiei  pe care o detin sau sa abuzeze în vreun fel de aceasta functie;
         g) libertatea gândirii si a exprimarii, principiu conform caruia   personalul contractual pot sa-si exprime si sa-si fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri;
         h) cinstea si corectitudinea, principiu conform caruia în exercitarea functiei si în îndeplinirea atributiilor de serviciu personalul contractual trebuie sa fie de buna-credinta si sa actioneze pentru îndeplinirea conformă a atributiilor de serviciu;
         i) deschiderea si transparenta, principiu conform caruia activitatile desfasurate de   personalul contractual în exercitarea functiei lor sunt publice si pot fi supuse monitorizarii cetatenilor.
      (2) Principiile care guverneaza protectia avertizarii în interes public sunt urmatoarele:
            a) principiul legalitatii, conform caruia autoritatile si institutiile publice din cadrul administratiei publice locale, institutiilor publice de asistenta sociala, au obligatia de a respecta drepturile si libertatile cetatenilor, normele procedurale, libera concurenta si tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii;
        b) principiul suprematiei interesului public, conform caruia, în întelesul prezentei legi, ordinea de drept, integritatea,impartialitatea si eficienta autoritatilor publice si institutiilor publice sunt ocrotite si promovate de lege;
        c) principiul responsabilitatii, conform caruia orice persoana care semnaleaza încalcari ale legii este datoare sa sustina reclamatia cu date sau indicii privind fapta savârsita;
       d) principiul nesanctionarii abuzive, conform caruia nu pot fi sanctionate persoanele care reclama ori sesizeaza încalcari ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sanctiuni inechitabile si mai severe pentru alte abateri disciplinare. În cazul avertizarii în interes public, nu sunt aplicabile normele deontologice sau profesionale de natura sa împiedice avertizarea în interes public.
        e) principiul bunei administrari, conform caruia autoritatile publice, institutiile publice sunt datoare sa îsi desfasoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în conditii de eficienta, eficacitate si economicitate a folosirii resurselor;
       f) principiul bunei conduite, conform caruia este ocrotit si încurajat actul de avertizare în interes public cu privire la aspectele de integritate publica si buna administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativa si prestigiul autoritatilor publice si al institutiilor publice.
       g) principiul echilibrului, conform caruia nici o persoana nu se poate prevala de prevederile legale pentru a diminua sanctiunea administrativa sau disciplinara pentru o fapta a sa mai grava;
       h) principiul bunei-credinte, conform caruia este ocrotita persoana încadrata într-o autoritate publica, institutie publica sau în alta unitate bugetara care a facut o sesizare, convinsa fiind de realitatea starii de fapt sau ca fapta constituie o încalcare a legii.

Art.4
Termeni
          În întelesul prezentului cod etic si de integritate , expresiile si termenii prevazuti la art 4 din Legea nr. 7 /2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, la art.4 din Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice si la art.3 din Legea nr. 571/ 2004 privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza încalcari ale legii, au aceleasi semnificatii.


CAPITOLUL III

Norme generale de conduita profesionala a  
personalului contractual

Art.5
Asigurarea unui serviciu public de calitate
         (1)  Personalul contractual are obligatia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetatenilor, prin participarea activa la luarea deciziilor si la transpunerea lor în practica, în scopul realizarii competentelor autoritatilor, în limitele atributiilor stabilite prin fisa postului.
         (2) În exercitarea atributiilor de serviciu, personalul contractual are obligatia de a avea un comportament profesionist, precum si de a asigura, în conditiile legii, transparenta administrativa, pentru a câstiga si a mentine încrederea publicului în integritatea, impartialitatea si eficacitatea autoritatilor si institutiilor publice.

Art.6
Respectarea Constitutiei si a legilor

         (1)   angajatii contractuali au obligatia ca, prin actele si faptele lor, sa respecte Constitutia, legile tarii si sa actioneze pentru punerea în aplicare a dispozitiilor legale, în conformitate cu atributiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.
         (2) personalul contractual trebuie sa se conformeze dispozitiilor legale privind restrângerea exercitiului unor drepturi, datorata naturii functiilor contractuale  detinute.

Art.7
Loialitatea fata de autoritatile si institutiile publice

           (1) personalul contractual are obligatia de a apara cu loialitate prestigiul SC Parc Industrial SRL, precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
           (2)   personalului contractual le este interzis:
                 a) sa exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legatura cu activitatea SC Parc Industrial SRL, cu politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual; prevederea se aplica si dupa încetarea  raportului de serviciu / raportului de munca, pentru o perioada de 2 ani, daca dispozitiile din legi speciale nu prevad alte termene.
             b) sa faca aprecieri în legatura cu litigiile aflate în curs de solutionare si în care SC Parc Industrial SRL are calitatea de parte, daca nu sunt abilitati în acest sens; prevederea se aplica si dupa încetarea raportului de serviciu /raportului de munca, pentru o perioada de 2 ani, daca dispozitiile din legi speciale nu prevad alte termene.
            c) sa dezvaluie informatii care nu au caracter public, în alte conditii decât cele prevazute de lege; prevederea se aplica si dupa încetarea raportului de serviciu/ raportului de munca, pentru o perioada de 2 ani, daca dispozitiile din legi speciale nu prevad alte termene.
           d) sa dezvaluie informatiile la care au acces în exercitarea functiei, daca aceasta dezvaluire este de natura sa atraga avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile SC Parc Industrial SRL ori ale unor functionari publici sau angajati contractuali, precum si ale persoanelor fizice sau juridice; prevederea se aplica si dupa încetarea raportului de serviciu /raportului de munca, pentru o perioada de 2 ani, daca dispozitiile din legi speciale nu prevad alte termene.
          e) sa acorde asistenta si consultanta persoanelor fizice sau juridice, în vederea promovarii de actiuni juridice ori de alta natura împotriva statului sau SC Parc Industrial SRL;
        (3) Prevederile prezentului cod etic si de integritate nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligatia legala a personalului contractual de a furniza informatii de interes public celor interesati, în conditiile legii.
        (4) Dezvaluirea informatiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care contin asemenea informatii, la solicitarea reprezentantilor unei alte autoritati ori institutii publice, este permisa numai cu acordul Consiliului Local.

Art. 8
Libertatea opiniilor

         În îndeplinirea atributiilor de serviciu   personalul contractual are obligatia de a respecta demnitatea functiei detinute sau a functiei contractuale, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor SC Parc Industrial SRL, de a respecta libertatea opiniilor si de a nu se lasa influentati de considerente personale, iar în exprimarea opiniilor trebuie sa aiba o atitudine concilianta si sa evite generarea conflictelor datorate schimbului de pareri.


Art. 9
Activitatea publica

          (1) Relatiile cu mijloacele de informare în masa se asigura de catre unul sau mai multi functionari   desemnati de catre administratorul SC Parc Industrial SRL   prin fisa postului;
          (2) personalul contractual desemnat sa participe la activitati sau dezbateri publice, în calitate oficiala, trebuie sa respecte limitele mandatului de reprezentare încredintat de SC Parc Industrial SRL;

Art. 10
Activitatea politica

         În exercitarea   functiei contractuale detinute, personalului contractual le este interzis:
         a) sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
        b) sa furnizeze sprijin logistic candidatilor la functii de demnitate publica;
        c) sa colaboreze, atât în cadrul relatiilor de serviciu, cât si în afara acestora, cu persoanele fizice sau juridice care fac donatii ori sponsorizari partidelor politice;
       d) sa afiseze la avizierul SC Parc Industrial SRL însemne ori obiecte inscriptionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidatilor acestora;
       e)  sa faca parte din conducerea partidelor politice sau organizatiilor politice.
Art. 11
Folosirea imaginii proprii

           În considerarea functiei contractuale pe care o detin, personalul contractual are obligatia de a nu permite utilizarea numelui sau a imaginii proprii în actiuni publicitare pentru promovarea unei activitati comerciale, precum si în scopuri electorale.

Art. 12
Cadrul relatiilor în exercitarea atributiilor functiei

        (1) În relatiile cu personalul  din cadrul SC Parc Industrial SRL, precum si în relatia acestora cu persoanele fizice sau juridice, personalul contractual este obligat sa aiba un comportament bazat pe respect, buna-credinta, corectitudine si amabilitate.
       (2) personalul contractual are obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si demnitatii persoanelor din cadrul SC Parc Industrial SRL precum si ale persoanelor cu care intra în legatura în exercitarea functiei, prin:
            a) întrebuintarea unor expresii jignitoare;
            b) dezvaluirea aspectelor vietii private;
            c) formularea unor sesizari sau plângeri calomnioase.
     (3) personalul contractual trebuie sa adopte o atitudine impartiala si justificata pentru rezolvarea clara si eficienta a problemelor cetatenilor. Personalul contractual are obligatia sa respecte principiul egalitatii cetatenilor în fata legii si a autoritatii publice, prin:
           a) promovarea unor solutii coerente, similare sau identice raportate la aceeasi categorie de situatii de fapt, conform principiului tratamentului nediferentiat;
           b) eliminarea oricarei forme de discriminare bazate pe aspecte privind nationalitatea, convingerile religioase si politice, starea materiala, sanatatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.
       (4) Pentru realizarea unor raporturi sociale si profesionale care sa asigure demnitatea persoanelor, eficienta activitatii, precum si cresterea calitatii serviciului public, se recomanda respectarea normelor de conduita prevazute la art.12 alin.(1)- (3) si de catre celelalte subiecte ale acestor raporturi.

Art. 13
Conduita în cadrul relatiilor international

          (1)   personalul contractual care reprezinta SC Parc Industrial SRL în cadrul unor organizatii internationale, conferinte, seminarii si alte activitati cu caracter international au obligatia sa promoveze o imagine favorabila tarii si autoritatii publice pe care o reprezinta.
          (2) În relatiile cu reprezentantii altor state, personalul contractual are obligatia de a nu exprima opinii personale privind aspecte nationale sau dispute internationale.
          (3) În deplasarile în afara tarii, personalul contractual este obligat sa aiba o conduita corespunzatoare regulilor de protocol si sa respecte legile si obiceiurile tarii gazda.

Art. 14
Interdictia privind acceptarea cadourilor, serviciilor si avantajelor

         Personalul contractual nu trebuie sa solicite ori sa accepte cadouri, servicii, favoruri, invitatii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, parintilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relatii de afaceri sau de natura politica, care le pot influenta impartialitatea în exercitarea functiilor contractuale detinute, ori pot constitui o recompensa în raport cu aceste functii.


Art. 15
Participarea la procesul de luare a deciziilor

           (1) În procesul de luare a deciziilor   personalul contractual are obligatia sa actioneze conform prevederilor legale si sa îsi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat si impartial.
           (2) personalul contractual are obligatia de a nu promite luarea unei decizii de catre SC Parc Industrial SRL, precum si îndeplinirea atributiilor în mod privilegiat.

Art. 16
Obiectivitate în evaluare

         (1) În exercitarea atributiilor specifice functiilor contractuale si a functiilor contractuale de conducere, personalul contractual are obligatia sa asigure egalitatea de sanse si tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul contractual din subordine.
          (2) personalul contractual de conducere are obligatia sa examineze si sa aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competentei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propune ori aproba
avansari, promovari, transferuri, numiri sau eliberari din functii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice forma de favoritism ori discriminare.
           (3) personalul contractual de conducere are obligatia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori promovarea în functiile contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevazute la art. 3 alin. (1) din prezentul cod etic si de integritate.
Art. 17

Folosirea prerogativelor de putere si folosirea abuziva a atributiilor functiei detinute

           (1) personalul contractual are obligatia de a nu folosi prerogativele functiei contractuale detinute în alte scopuri decât cele prevazute de lege.
          (2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete ori actiuni de control, personalul contractual nu poate urmari obtinerea de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.
          (3) personalul contractual are obligatia de a nu interveni sau influenta vreo ancheta de orice natura, din cadrul SC Parc Industrial SRL sau din afara acesteia, în considerarea functiei pe care o detin.
          (4) personalul contractual are obligatia de a nu impune altor angajati contractuali sa se înscrie în organizatii sau asociatii, indiferent de natura acestora, ori de a nu le sugera acest lucru, promitându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

Art. 18
Utilizarea resurselor publice

         (1) personalul contractual este obligat sa asigure ocrotirea proprietatii publice si private a statului si a SC Parc Industrial SRL, sa evite producerea oricarui prejudiciu, actionând în orice situatie ca un bun proprietar.
          (2) personalul contractual are obligatia sa foloseasca timpul de lucru, precum si bunurile apartinând SC Parc Industrial SRL numai pentru desfasurarea activitatilor aferente functiei contractuale detinute.
         (3) personalul contractual trebuie sa propuna si sa asigure, potrivit atributiilor care îi revin, folosirea utila si eficienta a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.
         (4) personalului contractual care desfasoara activitati publicistice în interes personal sau  activitati didactice le este interzis sa foloseasca timpul de lucru ori logistica SC Parc Industrial SRL pentru realizarea acestora.

Art. 19
Limitarea participarii la achizitii, concesionari sau închirieri

          (1) Orice angajat contractual poate achizitiona, concesiona sau închiria un bun aflat în proprietatea privata a statului sau a  SC Parc Industrial SRL, supus vânzarii (concesionãrii, închirierii) în conditiile legii, cu exceptia urmatoarelor cazuri:
                a) când a luat cunostinta, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atributiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmeaza sa fie vândute
( concesionate, inchiriate);
                b) când a participat, în exercitarea atributiilor de serviciu, la organizarea vânzarii(concesionarii ,inchirierii) bunului respectiv;
               c) când poate influenta operatiunile de vânzare, concesionare sau inchiriere sau când a obtinut informatii la care persoanele interesate de cumpararea(concesionarea, inchirierea) bunului nu au avut acces.
         (2) personalului contractual le sunt interzise furnizarea informatiilor referitoare la bunurile proprietate publica sau privata a statului ori a SC Parc Industrial SRL, supuse operatiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte conditii decât cele prevazute de lege.
         (3) Prevederile alin. (1) - (2) se aplica în mod corespunzator si în situatia conflictului de interese.


CAPITOLUL IV

Coordonarea, monitorizarea si controlul aplicarii normelor de conduita profesionala pentru personalul contractual

Art. 20
         (1) Consiliul Local coordoneaza, monitorizeaza si controleaza aplicarea normelor prevazute de codul etic si de integritate pentru personalul contractual.
Art. 21
Averizarea privind fapte de încãlcare a legii

          Semnalarea unor fapte de încalcare a legii de catre personalul contractual, prevazute de lege ca fiind abateri disciplinare, contraventii sau infractiuni, constituie avertizare si priveste:
         a) infractiuni de coruptie, infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie, infractiuni în legatura directa cu infractiunile de coruptie, infractiunile de fals si infractiunile de serviciu sau în legatura cu serviciul;
        b) infractiuni împotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene;
        c) practici sau tratamente preferentiale ori discriminatorii în exercitarea atributiilor de serviciu;
        d) încalcarea prevederilor privind incompatibilitatile si conflictele de interese;
       e) folosirea abuziva a resurselor materiale sau umane;
       f) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu exceptia persoanelor alese sau numite politic;
      g) încalcari ale legii în privinta accesului la informatii si a transparentei decizionale;
      h) încalcarea prevederilor legale privind achizitiile publice si finantarile nerambursabile;
      i) incompetenta sau neglijenta în serviciu;
      j) evaluari neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare si eliberare din functie;
      k) încalcari ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;
      l) emiterea de acte administrative sau de alta natura care servesc interese de grup sau clientelare;
      m) administrarea defectuoasa sau frauduloasa a patrimoniului public si privat al Primariei Hunedoara;
     n) încalcarea altor dispozitii legale care impun respectarea principiului bunei administrari si cel al ocrotirii interesului public.

Art. 22
Sesizarea privind încalcarea legii sau a normelor deontologice si profesionale, conform art. 3 alin (2) lit „h”poate fi facuta, alternativ sau cumulativ:
a)   sefului ierarhic al persoanei care a încalcat prevederile legale, potrivit art. 21;
        b) administratorului, chiar daca nu se poate identifica exact faptuitorul;
       c) organelor judiciare;
          d) organelor însarcinate cu constatarea si cercetarea conflictelor de interese si a incompatibilitatilor;
        


Art. 23
Protectia personalului contractual

        
         (1) În litigiile de munca sau în cele privitoare la raporturile de serviciu, instanta poate dispune anularea sanctiunii disciplinare sau administrative aplicate unui avertizor, daca sanctiunea a fost aplicata ca urmare a unei avertizari în interes public, facuta cu buna-credinta.
          (2) Instanta verifica proportionalitatea sanctiunii aplicate avertizorului pentru o abatere disciplinara, prin compararea cu practica sanctionarii sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleiasi  institutii, pentru a înlatura posibilitatea sanctionarii ulterioare si indirecte a actelor de avertizare în interes public, protejate prin Legea nr.571/2004 privind protectia personalului din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii.Art. 25
Conflictul de interese

          (1)Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercita o funcţie in cadrul SC Parc Industrial SRL are un interes personal de natura patrimonială, care ar putea influenta îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care ii revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative.
          (2)Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea functiei detinute sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenta deciziei şi suprematia interesului firmei.
          

 Art.26
 Incompatibilităţi privind functionarii publici si personalul contractual
   
           
        


 Art.27
           (1) Personalul contractual poate fi membru al partidelor politice legal constituite.
          

CAPITOLUL V
Dispozitii finale

Art.28
           (1)Personalul contractual din cadrul SC Parc Industrial SRL, este obligat sa indeplineasca indatoririle ce ii revin din exercitarea functiilor, atributiilor sau insarcinarilor incredintate de Consiliul Local Hunedoara  sau de seful ierarhic superior, cu respectarea stricta a legilor si a normelor de conduita profesionala, si sa asigure ocrotirea si realizarea drepturilor si intereselor legitime ale cetatenilor, fara sa se foloseasca de functiile, atributiile ori insarcinarile primate, pentru dobandirea pentru ele sau pentru alte personae de  bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.
          
Art.29
Raspunderea

         (1)Incalcarea dispozitiilor prezentului cod etic si de integritate, atrage raspunderea disciplinara a personalului contractual, in conditiile legii;
          (2)Persoanele desemnate de a cerceta incalcarea prevederilor prezentului cod de conduita de catre personalul contractual si de a propune aplicarea sanctiunilor disciplinare, vor avea in vedere respectarea prevederilor Legii nr.53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
        (3)In cazurile in care faptele savarsite intrunesc elementele constitutive ale unor infractiuni, vor fi sesizate organele de urmarire penala competente, in conditiile legii;
         (4) personalul contractul raspund patrimonial potrivit legii, in cazul in care, prin faptele savarsite cu incalcarea normelor de conduit profesionala, aduc prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

Art. 30
Asigurarea publicitatii

           Pentru informarea cetatenilor Centrul de Informare a Cetateanului are obligatia de a asigura publicitatea prin toate mijloacele, iar personalul contractual cu functii de decizie vor folosi toate întâlnirile de lucru cu subalternii si cu persoanele din afara firmei pentru a promova principiile si normele prezentului cod etic si de integritate.