S.C.PARC INDUSTRIAL S.R.L.

Hunedoara,Str.DJ687 Nr.2

CUI:RO 15018316


                                                                    RAPORT

                           Al Consiliului de Administratie al SC PARC INDUSTRIAL SRL Hunedoara 

                                         privind bilantul intocmit la data de 31.12.2022


               La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglementarilor contabile in vigoare,ale Legii Contabilitatii nr.82/1991,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare,ale O.M.F.P.NR.1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate,cu modificarile si completarile ulterioare,precum si ale O.M.F.P 85/2022-privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale al Ministerului Finantelor Publice.

            S.C.PARC INDUSTRIAL S.R.L.,cu sediul in Str.DJ 687 Nr.2,loc.Hunedoara,

Jud.Hunedoara,inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Hunedoara,sub nr.J20/894/2002,avandcod unic de inregistrare RO15018316 a desfasurat in anul 2022 activitate de 6832-Administrarea imobilelor pe baza de commission sau contract,realizand urmatorii indicatori:

-venituri totale                                           *3572330 lei

-cheltuieli totale                                         *3502272 lei

-profit brut(pierdere bruta)                      *70094 lei

-impozit pe profit                                        *11005 lei

-profit net(pierdere neta)                          *59089 lei

           Profitul net in suma de 59089 lei,s-a propus sa fie repartizat pentru urmatoarele destinatii:

-rezerve legale                                 - lei

-acoperirea pierderii contabile     - lei

-dividende                                     29545 lei

-alte rezerve                                 29544 lei

         Pentru entitatile care aplica Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate,aprobate prinordinul ministrului finantelor publice nr.1802/2014 cu modificarile si completarileulterioare intocmind situatii financiare anuale care cuprind:

1.Bilant(cod 10),in structura prevazutala pct.598 din reglementarilecontabile in OMFP nr.1802/2014.

2.Contul de profit si pierdere (cod 20),in structura prevazutala pct.600 din reglementarile contabile cuprinse in OMFP nr.1802/2014.

3.Date informative(cod 30).

4.Situatia activelor imobilizate (cod 40).

5.Note explicative la situatiile financiare anuale.

         Potrivit cu Ordonanta Guvernului nr.3/2022 art.IV alin.(2) si a Ordonata Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale,companiilenationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat,precum si la regiile autonome,publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea I,NR.536 din 1 septembrie 2001,aprobata cu modificari prin Legea nr.769/2001,cu modificarile si completarile ulterioare,se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

La articolul 1,alineatele (4),(4.3),(4.4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins(4)Societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat au obligatia sa declare la organul fiscal competent sis a vireze la bugetul de stat sau lical,dupa caz,pana la termenul prevazut la alin.(3),sumele reprezentand varsamintele din profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit.

Alte informatii:

a)dezvoltarea previzibila a entitatii-societatea comerciala isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca in trecut,din considerentul ca pe aceste domenii s-a inregistrat cea mai mare rata a profitului.

b)activitatile din domeniul cercetarii dezvoltarii-nu este cazul

c)informatii privind achizitiile propriilor actiuni,si anume-motivele achizitiilor efectuatein cursul exercitiului financiar;numarul si valoarea nominal sau,in absenta acesteia,echivalentul contabil al actiunilor achizitionate si instrainate in cursul exercitiului financiar si proportia din capitalul subscris pe care acestea o reprezinta;in cazul achizitiei si instrainarii cu titlu oneros,contravaloarea actiunilor;numarul si valoarea nominal sau,in absenta acesteia,echivalentul contabil al tuturor actiunilor achizitionate si detinute de entitate si proportia din capitalul subscris pe care acestea o reprezinta-nu este cazul

d)existent de sucursale ale entitatii-nu este cazul:Activitatea societatii s-a desfasurat la sediu.

e)in ceea ce priveste utilizarea de catre entitate a instrumentelor financiare,daca sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale,a datoriilor,a pozitiei financiare si a profitului sau pierderii;

-obiectivele si politicile entitatii in materie de management al riscului financiar-nu este cazul;

-expunerea entitatii la riscul de pret,riscul de credit,riscul de lichiditate si al riscul fluxului de numerar-nu este cazul.Societatea practica o politica de preturi prin care urmareste modificarea acestora functie de evolutia preturilor pe piata.Nivelul preturilor practicat este unul competitive in ceea ce priveste concurenta pe plan local.Datele de scadenta a datoriilor sunt atent monitorizate iar sumele datorate dupa expirarea termenelor de plata sunt urmarite cu promptitudine.

Politicile si obiectivele firmei privind managementul riscului sunt:

-mentinerea unui risc scazut de colectare a creantelor,prin respectarea procedurilor interne adoptate in vederea realizarii acestui obiectiv;revizuirea acestor procedure daca este necesar;

-asigurarea unui echilibru intre perioada de recuperare a creantelor si perioada de plata a datoriilor.

       In anul 2022 societatea nu a acordat avansuri sau credite administratorului/asociatului unic.Pentru anul 2023 in cadrul entitatii nu sunt prevazute modificari importante atat in ceea ce priveste valoarea investitiilor cat si a cifrei de afaceri,trendul fiind totusi unul de usoara crestere in raport cu activitatea anului 2022.

                  Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara simplificata,s-a efectuat in conformitate cu urmatoarele principia contabile:

1.Principiul continuitatii activitatii:s-a tinut cont de afcptul ca societatea isi va continua in mod normal functionarea in viitorul previzibil;

2.Principiul permanentei metodelor:Au fost aplicate aceleasi reguli,metode,norme,privind evaluarea,inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale,asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

3.Principiul prudentei:Au fost luate in considerare numai profiturile recunoscute pana la data inchiderii exercitiului financiar;s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale si au fost facute ajustari de valoare tinand seama de toate deprecierile posibile indifferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar;

4.Principiul independentei exercitiului;La determinarea rezultatului s-au luat in calcul toate veniturile si cheltuielile indifferent de data incasarii sumelor,respective data efectuarii platilor;

5.Principiul evaluarii separate a elementelor de active si de pasiv;au fost inregistrate toate elementele de active si pasiv si,eventual,ulterior s-au efectuat compensari legale;

6.Principiul intangibilitatii:bilantul de deschidere corespunde cu cel de inchidere;

7.Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari intre venituri si cheltuieli,ori intre active si passive,altele decat cele premise de lege.


    Politici contabile semnificative

Situatiile financiaresunt intocmite si exprimate in lei;

Stocurile sunt exprimate la costul istoric(de achizitie)

Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO(primul intrat,primul iesit).

Conturile de creante si datorii sunt exprimate la valoarea lor recuperabila,respective,de plata.


           Informatii privind salariatii:

a)Nu s-au acordat indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie,conducere si de supraveghere.

b)Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fosti membri ai organelor de administratie,conducere si supraveghere.

c)Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor dfe administratie,conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.

d)Salariati:

-numar mediu:3

-salarii platite sau de platit,aferente exercitiului:70983 lei

-cheltuieli cu asigurarile sociale:4293 lei

          Societatea nu detine filiale.Bilantul contabil a fost intocmit cu respectarea regulilor prevazute de reglementarile in vigoare,pe baza balantei de verificare.Contul de profit si pierdere reflecta fidel veniturile,cheltuielile si rezultatele financiare ale peioadei de raportare.

Presedinte Consiliul de Administratie BUCALET VICTOR-MARIAN___________


   Stoenescu Valentin Adrian_________

   Leanca Marius___________________