Anexa la adresa nr. 21/06.01.2021                    

 

 

<PARC INDUSTRIAL HUNEDOARA>

 

RAPORT

 

privind activităţile desfăşurate în parcul industrial în anul 2020

 

 

1.   Denumirea şi adresa locaţiei parcului industrial:

Parc Industrial SRL Hunedoara – Hunedoara DJ 687 NR.2

 

2. Stadiul actual de dezvoltare al parcului industrial:

operaţional DA

 

NOTĂ:

Prin „green field” înţelegem locaţia care nu are infrastructură si utilităţi;

Prin „operaţional” înţelegem parcul în care îşi desfăşoară activitatea cel puţin un agent economic;

Prin „în curs de amenajare” înţelegem parcul în care se desfăşoară lucrări de infrastructură, utilităţi, construcţii.

 

3. Denumirea societăţii-administrator:

SC Parc Industrial SRL

 

4. Clasificarea societăţii-administrator: mică

 

 

5. Activitatea principală a societăţii administrator conform codificării Rev. CAEN:

 

- Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract (administrarea parcurilor industrial – 6832)

 

 6. Denumirea asociaţilor / acţionarilor şi cota procentuală de participare la formarea capitalului social al societăţii administrator.

 

- Primaria Municipiului Hunedoara – 99,96%

- Sindicatul Siderurgistul – 0,04%

 

7. Informaţii privind terenul aferent parcului industrial:

 

Denumire operator

 

Suprafaţa (ha)

Forma de utilizare: proprietate tabulară/ concesiune/ administrare folosinţă*)

Calitatea utilizatorului:

fondator /administrator/rezident*)

1.

Primaria Hunedoara, Parc Industrial SRL HD

187866 mp

Proprietate tabulara

 

Drept de folosinta pe 49 ani

Fondator

 

Administrator

 

2.

SC ASSA ABLOY SRL

38833 mp

Concesiune – 36865 mp

Prop.1968 mp

Rezident

3.

SC COLBERG SRL

2033 mp

Proprietate

Rezident

4.

SC VARION INVESTITII SRL

3700 mp

Proprietate

Rezident

5.

SC GLIAL TEAM EXIM SRL

7781 mp

Proprietate – 4000 mp

Concesiune – 3781 mp

Rezident

6.

SC OPTICOM FIBER SRL

4000 mp

Concesiune

Rezident

7.

SC ANOROM SRL

3433 mp

Proprietar

Rezident

8.

SC VELO SPRINT SRL

1582 mp

Concesiune

Rezident

9.

SC EUROVENUS SRL

22687 mp

Concesiune

Rezident

10.

SC ROREC SRL

2500 mp

Concesiune

Rezident

11.

SC CLIMA COOL SRL

5655 mp

Concesiune

Rezident

12.

SC TERMOTEAM SRL

2366 mp

Concesiune

Rezident

13.

SC KORB TRANS SRL

3269 mp

Concesiune

Rezident

14.

SC NADIDAN SRL

1373 mp

Concesiune

Rezident

15.

SC UNIC SELECT SRL

2579 mp

Concesiune

Rezident

Total (ha)

20,3 ha

 

 

Terenul are acces la**): DJ 687 Hunedoara-Deva, E7

 

 

 

NOTĂ:

*) Se va preciza una din formele prezentate

**) se va preciza:drumul european şi/sau naţional şi/sau judeţean şi/sau şoselele ocolitoare de centură.

 

 

8. Faţă de suprafaţa de teren prevăzută în titlul de parc industrial de 20,03 ha, societatea administrator administrează o suprafaţă:

 

 

9. Suprafaţă disponibilă pentru localizarea unor operatori economici: 4,5 ha (% din totalul suprafeţei Parcului Industrial).

- grad de ocupare teren – 75,36 %

 

 

 

 

10. Activitatea desfăşurată în calitate de administrator al parcului industrial în anul 2020:

 

10.1. Conform bilanţului contabil din ultimii trei ani, societatea administrator a înregistrat:

în anul 2020 profit – 161.075 lei       Dividente catre UAT – 99.073 lei

în anul 2019 profit – 208.793 lei       Dividente catre UAT – 104.396 lei   

în anul 2018 profit – 162.584 lei       Dividente catre UAT – 81.282 lei

 

10.2. Administratorul se află în următoarea situaţie:

a) a fost declarat în faliment prin hotărâre judecătorească definitivă: nu

b) a fost divizat: nu

c) a fost dizolvat judiciar prin hotărâre judecătorească definitivă:nu

 

 

11. Ajutoare de stat/de minimis primite până în prezent şi furnizorii acestora:

 

-      în modalitatea alocarii specifice in cadrul programului Parcuri Industriale 703.636 lei

-      în baza OUG 116/2000 – 479.349,86 USD

    -    în baza ajutorului de stat/minimis furnizor Primaria Hunedoara, scutire de la plata impozitelor pe teren si cladiri:

2009 – 25.647 lei                       2015 – 26.424 lei

2010 – 27.487 lei                       2016 – 26.424 lei   

2011 – 27.478 lei                       2017 – 26.424 lei

2012 – 28.524 lei                       2018 – 26.424 lei

2013 – 28.524 lei                       2019 – 26.424 lei

2014 – 26.424 lei                       2020 - 23.404 lei

 

-          calculul facilităţilor prevăzute de Codul Fiscal şi Legea nr. 186/2013:

o   de care a beneficiat societatea administrator sau iniţiatorii parcului industrial;

o   de care au beneficiat firmele care îşi desfăşoară activitatea în parcul industrial, în măsura în care deţineţi informaţii.

-          calculul altor modalităţi de acordare (precizaţi actul normativ/programul de dezvoltare şi furnizorul):

o   de care a beneficiat societatea administrator a parcului industrial;

o   de care au beneficiat firmele care îşi desfăşoară activitatea în parcul industrial, în măsura în care deţineţi informaţii.

 

Beneficiar: ___________________________

 

Valoarea investiţiilor eligibile (mii lei):

Anul n*):

Anul n+1:

...

Anul finalizării investiţiei (pentru cele nefinalizate la încheierea perioadei de raportare, se specifică anul estimat):

 

Ajutor de stat/ minimis

 

Anul n*):

Furnizor

Baza legală

Modalitatea de acordare

Cuantum

(mii lei)

 

 

Exp:

-          scutire de la plata impozitului pe teren şi clădiri

-          împrumut nerambursabil......

 

 

 

 

 

Anul n+1:

Anul 2019

Furnizor

Baza legală

Modalitatea de acordare

Cuantum

(mii lei)

 

 

 

 

Anul 2020:

*) vor fi precizate informaţii specifice pe fiecare an în parte, de la obţinerea titlului de parc industrial/declarate prin hotărâre a Guvernului.

 

12. Contribuția parcului industrial la Produsul intern brut al României, în anul 2020 este de 1.051.000 lei

 

13. Infrastructura de care beneficiază parcul industrial:

 

Reţele:

 

Observaţii

Energie electrică

DA

Retea interioara pt.alimentare toate parcelele

Telecomunicaţii

DA

Telefonie si internat fibra oprica

Gaze naturale

DA

Presiune redusa, Q=400 mc/h

Alimentare apă

DA

Presiune 3 bari, debit 20l/s

Canalizare

DA

Reteaua interioara cu bransament la canalizarea orasului

Drumuri

DA

Drum de incinta L-1500m, l-9m legat la DJ 687 Hunedoara-Deva

Cale ferată

NU

 

Depozitare deşeuri

NU

 

Altele (se vor specifica)

...

 

Alte lucrări:

 

 

Post transformare

DA

Statie electrica 6/0,4Kv-1600 Kva

Statie electrica 6/0,4kv-600 Kva

Staţie epurare a apelor uzate

NU

 

Staţie pompare apă

NU

 

Parcare

DA

 

Altele (se vor specifica)

...

 

Servicii:

 

 

Hotel

Nu

 

Sală conferinţe

Da

 

Spaţiu expoziţional

Nu

 

Bancare

Nu

 

Cabinet medical

Nu

 

Management (pază, iluminare exterioară, curăţenie exterioară)

 

Da

 

Altele (se vor specifica)

...

 

 

 

14. Lista agenţilor economici care activează în parcul industrial, la sfârşitul anului de raportare (decembrie 2020):

 

Nr. crt.

Denumire

Clasificare întreprindere

microîntreprin-dere / mică / mijlocie / mare

Anul localizării

Descrierea activităţilor desfăşurate

(conform cod CAEN şi CPSA)

Nr. salariaţi**)

Ţara de origine a agenţilor economici *)

1.

SC ASSA ABLOY SRL

 

2007

Constructii metalice

425

Suedia

2.

SC COLBERG SRL

 

2007

Componente electronica-3270

75

Italia

3.

SC VARION INVESTITII SRL

 

2006

Constructii metalice-usi garaj, jaluzele

32

Romania

4.

SC GLIAL TEAM EXIM SRL

 

2005

Productie tamplarie pvc,constructii-4521

175

Romania

5.

SC OPTICOM FIBER SRL

 

2018

Confectii fibre optice

32

Franta

6.

SC ANOROM SRL

 

2010

Tratamente suprafete aluminiu

42

Franta

7.

SC EUROVENUS SRL

 

2013

Productie si comert mobila

5-in curs de constructie hala productie

Romania

8.

SC ROREC SRL

 

2011

Reciclare deseuri electronice

8

Romania

9.

SC KORB TRANS SRL

 

2018

Productie piese si componente auto

8-in curs de construire hala de productie

Romania

10.

SC CLIMACOOL SRL

 

2016

Componente pentru instalatii aer conditionat

15

Romania

11.

SC TERMO TEAM SRL

 

2013

Constructii metalice

8

Romania

12.

SC NADIDAN SRL

 

2019

Inbuteliere oxigen

5-in curs de constructie hala productie

Romania

13.

SC UNIC SELECT SRL

 

2019

Reparatii auto

5-in curs de constructie hala

Romania

14.

SC IT COMUNICATION SRL

 

2018

Servicii IT

10- birou inchiriat in pavilionul administrativ

Romania

15.

SC SS EXPLO ROMANIA SRL

 

2010

Exploatare cariere

20- birou inchiriat in pavilionul administrativ

Romania

16.

SC SEMAR SEBA SRL

 

2009

Transport auto

15- birou inchiriat in pavilionul administrativ

Romania

17.

SC TANDEM INTERTRANS SRL

 

2018

Transport auto

12- birou inchiriat in pavilionul administrativ

Romania

18.

SC RONIBAN SRL

 

2020

Comert

3- birou inchiriat in pavilionul administrativ

Romania

19.

SC EVALDOR CONS SRL

 

2020

Evaluator cladiri

1- birou inchiriat in pavilionul administrativ

Romania

20.

SC ECOSID SRL

 

2018

Recuperare materiale reciclabile

2- birou inchiriat in pavilionul administrativ

Romania

21.

SC ALOSCO SRL

 

2016

Transport marfa

46- birou inchiriat in pavilionul administrativ

Romania

Total operatori economici localizaţi în parcul industrial:21

*) Se completează pentru agenţii economici care au asociaţi / acţionari cu domiciliul / sediul în străinătate, ţara de provenienţă.

**) Se completează cu numărul efectiv al salariaţilor existenţi în parcul industrial la momentul raportării.

 

15. Efectivul salariaţilor în parcul industrial la sfârşitul anului de raportare (decembrie 2020):

 

Societatea-administrator

(Nr. persoane)

2

Agenţii economici locatari în parcul industrial administrat

(Nr. persoane)

944

 

16. Descrieţi domeniile în care consideraţi necesară intervenţia Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei, în calitate de autoritate de reglementare în domeniul parcurilor industriale:

- armonizarea legislatiei in vederea atribuirii terenurilor in parcurile industriale care apartin domeniului privat al UAT- OUG 57/2019

 

17. Declar pe propria răspundere că administratorul parcului industrial:   

a.) respectă şi monitorizează respectarea principiilor generale înscrise la art. 2 din Legea nr. 186/2013;

b.) efectuează selecţia rezidenţilor parcului dintre operatorii economici care au înregistrat oferte, în condiţiile regulamentului adoptat în acest sens;

c.) încheie contracte de administrare şi prestări de servicii conexe cu rezidenţii parcului, selectaţi potrivit regulamentului adoptat în acest sens;

d.) asigură rezidenţilor parcului dreptul de folosinţă asupra unităţilor care formează obiectul contractelor de administrare şi prestări de servicii conexe încheiate cu aceştia;

e.) asigură rezidenţilor parcului dreptul de folosință asupra infrastructurii comune;

f.) efectuează lucrările şi serviciile de mentenanţă reparaţii şi/sau modernizări, convenite, după caz, asupra infrastructurii parcului, astfel încât să asigure rezidenţilor parcului folosinţă normală asupra unităţilor, infrastructurii exclusive şi infrastructurii comune;

g.) încheie contracte comerciale cu furnizorii primari de utilităţi, dintre care enumerăm, cu titlu exemplificativ, energie termică, apă, servicii de canalizare, servicii de telecomunicaţii, gaze naturale;

h.) elaborează strategia de organizare, funcţionare şi dezvoltare a parcului industrial;

i.) asigură publicarea informărilor prin intermediul web site-ului propriu şi al avizierului, inclusiv a ajutoarelor de minimis/stat, potrivit alin. (4), art. 20 al Legii nr. 186/2013;

j.) gestionează fondurile financiare obţinute din activitatea de administrare a parcului industrial, în conformitate cu strategia de organizare, funcţionare şi dezvoltare a parcului industrial;

k.) atrage, în conformitate cu strategia de organizare, funcţionare şi dezvoltare a parcului industrial, orice surse de finanţare de la orice instituţie de credit în scopul finanţării ori cofinanţării, după caz, a oricăror proiecte investiţionale de întreţinere şi/sau dezvoltare şi/sau retehnologizare a infrastructurii parcului industrial (pentru acest punct, vor fi comunicate, sub semnătura reprezentantului legal, informaţii fără caracter confidenţial, privind opţiunile societăţii administrator);

l.) atrage, în conformitate cu strategia de organizare, funcţionare şi dezvoltare a parcului industrial, orice surse de finanţare de la investitori privaţi prin emisiune de obligaţiuni, în condiţiile reglementate de legislaţia în vigoare privind societăţile comerciale (pentru acest punct, vor fi comunicate, sub semnătura reprezentantului legal, informaţii fără caracter confidenţial, privind opţiunile societăţii administrator);

m.) colaborează şi cooperează cu autorităţile publice centrale şi/sau locale, interne şi/sau comunitare, în vederea asigurării respectării legii în cadrul parcului industrial, precum şi în scopul implementării strategiei de dezvoltare a parcului industrial;

n.) colaborează şi cooperează cu organizaţiile neguvernamentale, cu camerele de comerţ şi industrie şi, în general, cu orice persoană fizică sau juridică, în vederea implementării strategiei de dezvoltare a parcului industrial.

     De asemenea, declar pe propria răspundere că terenul parcului industrial nu este afectat de nicio sarcină tabulară, dezmembrământ al dreptului de proprietate privată, ipotecă, măsură asiguratorie sau procedură de executare silită, cu excepţia oricăror servituţi de trecere, precum şi a oricăror ipoteci constituite în favoarea instituţiilor de credit dintr-un stat membru al Uniunii Europene, în vederea garantării rambursării unor credite bancare contractate de către administratorul parcului, în vederea finanţării investiţiilor de întreţinere şi/sau dezvoltare şi/sau retehnologizare a infrastructurii parcului industrial.

 

 

 

 Reprezentantul legal al societăţii de administrare

Marius Leanca

 

 

 

 

 

 

Contact

Persoană de contact

(funcţia în cadrul societăţii administrator)

Leanca Marius – Director general

Adresa de corespondenţă (poştală) a societăţii administrator

Hunedoara, DJ 687 Nr.2 – Parc Industrial SRL Hunedoara, jud.Hunedoara

Telefon

0354416553, 0354416554, Mob.0724332563

Fax

0354416555

e-mail *)

parcindustrialhd@gmail.com

Web site propriu:

www.pihd.ro

Pagina de web unde este publicat raportul privind facilităţile fiscale:

 

adresa de e-mail la care pot fi transmise materiale de interes pentru parcul industrial.