S.C. „ PARC  INDUSTRIAL „S.R.L.

Hunedoara, str. DJ 687 nr.2

CUI : RO 15018316

 

 

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

LA DATA DE 31.12.2019

 

 

        S.C” PARC INDUSTRIAL “ S.R.L., cu sediul in Str.DJ 687 numarul 2 ,loc. Hunedoara , Judetul: Hunedoara, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Hunedoara, sub nr. J20/894/2002, avand cod unic de inregistrare RO 15018316 a desfăşurat in anul 2019 activitate de 6832- Administrarea imobilelor pe baza de commision sau contract_, realizand următorii indicatori :

- venituri totale                                   -    2121052 lei;

- cheltuieli totale                                 -    1880218 lei;

- profit brut (pierdere bruta)                        -      240834 lei;

- - impozit pe profit                             -       32689  lei;

- profit net (pierdere neta)                   -      208145 lei;.

       

Profitul net in suma de 208145 lei, s-a propus sa fie repartizat pentru urmatoarele destinatii:

- rezerve legale                                          10000 lei;

- acoperirea pierderii contabile                     -        lei;

- dividende                                                       99072  lei;

- alte rezerve                                            99073  lei.

 

 

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglemetarilor contabile in vigoare, ale Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale OMFP 3781/2019 - privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

 

 

ALTE INFORMATII:

 

   a) dezvoltarea previzibilă a entităţii - societatea comerciala isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca in trecut, din considerentul ca pe aceste domenii s-a inregistrat cea mai mare rata a profitului

   b) activităţile din domeniul cercetării şi dezvoltării – nu este cazul

   c) informaţii privind achiziţiile propriilor acţiuni, şi anume - motivele achiziţiilor efectuate în cursul exerciţiului financiar; numărul şi valoarea nominală sau, în absenţa acesteia, echivalentul contabil al acţiunilor achiziţionate şi înstrăinate în cursul exerciţiului financiar şi proporţia din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă;în cazul achiziţiei şi înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acţiunilor; numărul şi valoarea nominală sau, în absenţa acesteia, echivalentul contabil al tuturor acţiunilor achiziţionate şi deţinute de entitate şi proporţia din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă – nu este cazul; 

   d) existenţa de sucursale ale entităţii – nu este cazulActivitatea societatii s-a desfasurat la sediu.

   e) în ceea ce priveşte utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii: 

   - obiectivele şi politicile entităţii în materie de management al riscului financiar – nu este cazul;

   - expunerea entităţii la riscul de preţ, riscul de credit, riscul de lichiditate şi la riscul fluxului de numerar – nu este cazul. Societatea practică o politică de preţuri prin care urmăreşte modificarea acestora funcţie de evoluţia preţurilor pe piata. Nivelul preţurilor practicat este unul competitiv in ceea ce priveşte concurenţa pe plan local. Datele de scadenta a datoriilor sunt atent monitorizate iar sumele datorate dupa expirarea termenelor de plata sunt urmarite cu promptitudine.

 

Politicile şi obiectivele firmei privind managementul riscului sunt:

- menţinerea unui risc scăzut de colectare a creanţelor, prin respectarea procedurilor interne adoptate în vederea realizării acestui obiectiv; revizuirea acestor proceduri dacă este necesar;

- asigurarea unui echilibru între perioada de recuperare a creanţelor şi perioada de  plată a datoriilor. 

 

         In anul 2019 societatea nu a acordat avansuri sau credite administratorului/asociatului unic. Pentru anul 2020 in cadrul entitatii nu sunt prevazute modificari importante atat in ceea ce priveste valoarea investitiilor cat si a cifrei de afaceri, trendul fiind totusi unul de usoara crestere in raport cu activitatea anului 2019.

 

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara simplificata, s-a efectuat în conformitate cu urmatoarele principii contabile:                                                       

 

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea îsi va continua în mod normal functionarea în viitorul previzibil;        

2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi regului, metode,norme, privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informatiilor contabile.

3. Principiul prudentei:   Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute pâna la data închiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale si au fost facute ajustari de valoare tinând seama de toate deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar;

4. Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data încasarii sumelor, respectiv, data efectuarii platilor;

5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale; 

6. Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de închidere;    

7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari între venituri si cheltuieli, ori între active si pasive, altele decât cele permise de lege.

 

Politici contabile semnificative: Situatiile financiare sunt întocmite îsi exprimate în lei;         

Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie).

Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit). Conturile de creante si datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata.

 

Informatii privind salariatii:

 

a) Nu s-au acordat indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere.

b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.

c)Nu s-au acordat avansuri si creditel membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.

d) salariati:

- numar mediu: 3

- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: 142798 lei

- cheltuieli cu asigurarile sociale: 3113 lei

 

               Societatea nu detine filiale. Bilantul contabil a fost intocmit cu respectarea regulilor prevazute de reglementarile in vigoare, pe baza balantei de verificare.  Contul de profit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

 

 

 

 

 

 

 

        Director general,

            SZABO DORINA- FELICIA