HUNEDOARA – DJ 687 NR.2

TEL:      0354.416553

Fax:      0354.416555

                                      E-mail: parcindustrialhd@gmail.com

 CUI:      RO 15018316

ORC:    J20/894/2002

Hotararea A.G.A. nr. 6  / 26.06.2020

 a societatii PARC INDUSTRIAL  S.R.L. Hunedoara,

cu sediul social în Municipiul Hunedoara, DJ 687, nr. 2, jud. Hunedoara,

inmatriculata la ONRC sub nr. J20/894/15.11.2002, avand CUI 150183316

 

Muncipiul Hunedoara prin Primar dl. Dan Boboutanu si Sindicatul SIDERURGISTRUL prin Bordean Mircea Gabriel, in calitate de asociati al societatii PARC INDUSTRIAL S.R.L., avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 194/2020.  de comun acord am hotarat urmatoarele:

            Art. 1.

a)       prelungirea mandatului de administrator neexecutiv şi de Preşedinte al Consiliului de Administraţie a dlui Muntean Gelu-Florin, domiciliat în municipiul Hunedoara str. Pescărușului, nr.2, bl. 18, sc. C, et. 1, ap. 23, județul Hunedoara, posesor al CI, seria HD, nr. 710995 eliberat de S.P.C.L.E.P. Hunedoara la data de 30.05.2014, CNP 1770529203151, pe o perioadă de 2 (două) luni;

b)   prelungirea mandatului de administrator neexecutiv al Consiliului de Administrație a dlui Stoenescu Valentin-Adrian, domiciliat în municipiul Hunedoara, Bdul. Decebal, nr. 40, județul Hunedoara, posesor al CI, seria HD, nr. 941597 eliberat de S.P.C.L.E.P. Hunedoara la data de 22.05.2019, CNP 1880421204961, pe o perioadă de 2 (două) luni;

c)    numirea ca administrator neexecutiv al Consiliului de Administrație, a dlui Leanca Marius domiciliat în municipiul Hunedoara, Bdul. Mihai Viteazu, nr. 6, bl. I2, sc. D, et. 4, ap. 39, judeţul Hunedoara, posesor al C.I., seria HD, nr. 654706 eliberat de S.P.C.L.E.P. Hunedoara la data de 17.05.2013, CNP 1790520203143, pe o perioadă de 2(două) luni;

d)   încheierea unui act adiţional la Contractele de mandat nr. 1/02.03.2020 incheiat intre Muntean Gelu-Florin şi nr. 2/02.03.2020 incheiat intre.Stoenescu Valentin-Adriam , conform Codului Civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor legale în vigoare;

e)    Municipiul Hunedoara prin Primar prin imputernicit Vasii Dorin conform cu Hotararea Consiliului Local nr.   194/2020  , în vederea încheierii și semnării contractului de mandat și a actelor adiționale menționate la art. 1 lit. c) și lit. d), conform Codului civil republicat, cu modificările și completările ulterioare;

            Art. 2

Restul articolelor din Actul Constitutiv raman nemodificate

Consiliul Local al.

Municipiul Hunedoara prin dl.Vasii Dorin

____________________________

Sindicatul SIDERURGISTRUL prin dl.

Bordean Mircea Cornel